Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden  : Webshop Meubel Master XL  en/of XL-Homeoutlet  uit Twello met ook een fysieke  winkel in  aan de Duistervoordseweg 29, 7391CA te Twello, hierna te noemen “Webshop Meubel Master XL”
1. Toepasselijkheid
1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van  Webshop Meubel Master XL  en op alle met  Webshop Meubel Master XL   aangegane overeenkomsten. 
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Webshop Meubel Master XL  is ingestemd.
1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met  Webshop Meubel Master XL   in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Webshop Meubel Master XL   behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
1.7  Door het gebruik van de internetsite van  Webshop Meubel Master XL   en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8  Webshop Meubel Master XL   is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.
 
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Webshop Meubel Master XL  is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

  • de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
  • een offerte door de Koper is getekend en door Webshop Meubel Master XL  is ontvangen ingeval door  Webshop Meubel Master XL een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
  • de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan  Webshop Meubel Master XL   via elektronische weg is verzonden en door  Webshop Meubel Master XL  is ontvangen.
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.6 Koper en Webshop Meubel Master XL   komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van  Webshop Meubel Master XL    zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.  Webshop Meubel Master XL   is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.
 
3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Webshop Meubel Master XL   in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Webshop Meubel Master XL    worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het formaat of gewicht van het bestelde product en staat in de winkelwagen vermeld.
 
4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  • Overboeking;
  • Betalen via iDEAL;
4.2  Webshop Meubel Master XL   kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.
4.4 In het geval door Webshop Meubel Master XL   een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.5 Niet van toepassing
4.6 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.7 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Webshop Meubel Master XL   als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.8 In geval van niet-tijdige betaling is  Webshop Meubel Master XL   bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4.9 Annulering Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden. 

5. Levering en leveringstijd 
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft  Webshop Meubel Master XL   ernaar om bestellingen die voor 12 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst binnen vijf werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Webshop Meubel Master XL    kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar fysieke vestiging of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan € 150.-  Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.
5.3  Prijswijzigingen en verkeerd weergegeven prijzen
Wij doen ons uiterste best om alle prijsinformatie op onze website zo actueel en accuraat mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat er door een wijziging door de leverancier of door een verkeerd ingevoerd bedrag een verschil is in de weergegeven prijs. Op dat moment behouden wij ons het recht om uw bestelling niet te leveren tegen de lager weergegeven prijs. Uiteraard nemen wij hierover contact met u op. U heeft op dat moment de mogelijkheid om alsnog te beslissen of we uw bestelling in behandeling mogen nemen of dat u afziet van de bestelling.
 
6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een fysieke vestiging van  Webshop Meubel Master XL   geldt dat ruilen niet is toegestaan en   geen herroepingrecht van toepassing is.
6.2 Overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen bij  Webshop Meubel Master XL  , binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie.
6.3  De bij  Webshop Meubel Master XL   bestelde goederen, meubelen, ledikanten en boxspring’s die voor Koper speciaal gemaakt zijn in kleur en maat kunnen niet worden geannuleerd of  zonder meer teruggestuurd worden.
6.4 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in lid  6.2 gebruik heeft gemaakt, dan draagt  Webshop Meubel Master XL   zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument-Koper betaalde bedrag van product in kwestie. De terug betaling vindt plaats na terug ontvangst van de goederen.
6.6 De directe kosten van terugzenden van de goederen komen voor rekening van de consument-Koper.
 
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met  Webshop Meubel Master XL   is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 
8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor door  Webshop Meubel Master XL   geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.  Webshop Meubel Master XL   vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.
8.2 De aansprakelijkheid van  Webshop Meubel Master XL   is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Webshop Meubel Master XL  .
8.3  Webshop Meubel Master XL   is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 In het geval de Koper via  Webshop Meubel Master XL   een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van  Webshop Meubel Master XL   of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
8.6 De Koper is gehouden  Webshop Meubel Master XL   te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Webshop Meubel Master XL   mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat  Webshop Meubel Master XL   op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Webshop Meubel Master XL   is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 
9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is  Webshop Meubel Master XL   niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 
10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij  Webshop Meubel Master XL  ,haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Webshop Meubel Master XL  , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 
11. Persoonsgegevens
11.1 Webshop Meubel Master XL   zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
11.2 Webshop Meubel Master XL   neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van  Webshop Meubel Master XL   of overeenkomsten gesloten met  Webshop Meubel Master XL   worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 
13. Diversen
13.1  Webshop Meubel Master XL   is gevestigd  te (7391CA ) Twello, Duistervoordseweg 29  en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem nr. 090.41.957 . U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 0571-276278  of via het e-mailadres : info@meubelmaster.nl.  
Het BTW-identificatienummer is NL 008407150.B01
13.2  Webshop Meubel Master XL   streeft ernaar om de door haar ontvangen emails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.

Modelformulier voor herroeping
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 
Aan:     XL Home Outlet
            Duistervoordseweg 29, 7391CA Twello
0571-276278
administratie@xl-homeoutlet.nl
 
Reden voor uw herroeping (u bent niet verplicht dit in te vullen)
Ο             prijs/kwaliteitverhouding valt tegen*
Ο             materiaal valt tegen*
Ο             model valt tegen*
Ο             kleur valt tegen*
Ο             formaat valt tegen*
Ο             anders, namelijk*: …………………………………………………………………………………………………………….
 
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
 
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*.
 
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 
 
 
[Naam consumenten(en)]
 
[Adres consument(en)]
 
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
 

 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.